ARGIA

View Profile

Guri buruz

Izena

ARGIA

Egiten duguna

Kazetaritza independentea egiten dugu. Egunero berritzen dugu webgunea, eta ondorengo argitalpenak ateratzen ditugu: astero ARGIA aldizkaria, hilero Larrun pentsamendu aldizkaria eta urtean behin Aktualitatearen Gakoak.

Langileak/Partaideak

25

Etiketak

Kazetaritza, Herrigintza, Feminismoa, Euskalgintza, Euskal Herria,

Telefonoa

943371545

Posta elektronikoa

larbelaitz@argia.eus

Webgunea

http://www.argia.eus