som vosaltres | zuek gara | somos vosotras | we are you | nous sommes vous

som vosaltres | zuek gara | somos vosotras | we are you | nous sommes vous

EU
CA
ES
EN
FR
GL

Ama, zergatik ari dira gu jotzen?

Gogaitu egiten ditu guk elkarrekin erabakitzeak zer izan nahi dugun, norekin egon nahi dugun, nola antolatu behar dugun, nola lan egin, finean, nola bizi nahi dugun.

Orduan, kooperatiba itxiko dizuete? Askotan esan didazu horixe dela kooperatiban egiten duzuena.

Espero dezagun ezetz, baina hau harago doa, jende asko ohartu baita antola daitekeela eta dena bere kabuz erabaki dezakeela. Era berean, konturatu dira elkarrekin daudenean oso zaila dela eurak geratzea, eta horregatik biolentzia bakarrik gelditzen zaie; momentu horietan akabo hitz egitea.

Eta jendeak, zer dio hau ikusten ari den jendeak? Zure lagun kooperatibistek lagunduko gaituzte?

Ziur baietz. Oraingoz euren sostengua eman digute, baina badakit benetan behar ditugunean hor egongo direla, jakin badakitelako arazo hau ez dela gurea bakarrik, guztiona baizik; egon, mezu bat iritsi zait.

Nor da?

Beraiek. Hauxe diote:

«Errepresioaren kontra, elkartasuna eta auto-antolaketa. Dagoeneko ez gaude zuekin, zuek gara. Elkarrekin gaude hemen eta orain, borroka berean, gure lanaren eta gure bizitzen gainean erabakitzeko dugun eskubidearen alde. Gutako norbait ukitzen badute, guztiok ukitzen gaituzte.

Gure organizazio guztiei dei egiten diegu bat izatera Katalunia eta Euskal Herri libre eta subiranoak defendatu eta sortzeko. Mundu berriko errepublikak gero eta gertuago daude, dagoeneko ikus daiteke Icaria ortzimugan.»

Ez dut dena ulertu, baina ona da, ezta?

Oso ona, seme.

Mare, per què ens peguen?

Crec que els molesta que decidim junts el que volem ser, amb qui volem estar, com ens hem d’organitzar, com hem de treballar, en definitiva, com volem viure.

Llavors, us tancaran la cooperativa? Moltes vegades m’has dit que a la cooperativa això és el que acostumeu a fer.

Esperem que no, però això, a més, va més enllà, perquè molta gent s’ha adonat que es pot organitzar i decidir-ho tot per si mateixa. També han vist que quan estan junts és molt difícil aturar-los i per això, només els queda la violència; en aquests moments s’ha acabat el parlar.

I la gent, què diu la gent que està veient això? Els teus amics cooperativistes ens ajudaran?

Segur que sí, de moment ens donen el seu suport, però sé que quan els necessitem de veritat hi seran, perquè saben bé que aquest no és un problema nostre sinó de totes; espera m’arriba un missatge.

Qui és?

Són ells, ens escriuen dient:

« Contra la repressió, solidaritat i autoorganització. Ja no estem amb vosaltres, som vosaltres. Estem junts aquí i ara en una mateixa lluita pel dret a decidir totes juntes sobre el nostre treball i les nostres vides. Si ens toquen a unes, ens toquen a totes.

Fem una crida a totes les nostres organitzacions a ser-ne una de sola en la defensa i en la creació d’una Catalunya i una Euskal Herria lliures i sobiranes. Les repúbliques del nou món són cada vegada més a prop, ja es pot veure Icària a l’horitzó. »

No ho he entès tot, però és bo, no?

Molt bo fill.

¿Mamá por qué nos pegan?

Creo que les molesta que decidamos juntos lo que queremos ser, con quién queremos estar, cómo nos tenemos que organizar, cómo tenemos que trabajar, en definitiva cómo queremos vivir.

¿Entonces, os van a cerrar la cooperativa? Muchas veces me has dicho que en la cooperativa eso es lo que soléis hacer.

Esperemos que no, pero esto además va más allá, porque mucha gente se ha dado cuenta de que se puede organizar y decidir por sí misma para todo. También han visto que cuando están juntos es muy difícil pararlos y por eso sólo les queda la violencia; en esos momentos se acabó el hablar.

¿Y la gente, qué dice la gente que está viendo esto? ¿Tus amigos cooperativistas nos van a ayudar?

Seguro que sí, de momento nos dan su apoyo, pero sé que cuando los necesitemos de verdad estarán ahí, porque bien saben, que este no es un problema nuestro sino de todas; espera me llega un mensaje.

¿Quién es?

Son ellos, nos escriben diciendo:

« Contra la represión, solidaridad y auto-organización. Ya no estamos con vosotras, somos vosotras. Estamos juntos aquí y ahora, en una misma lucha por el derecho a decidir todas juntas, sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. Si nos tocan a unas, nos tocan a todas.

Llamamos a todas nuestras organizaciones a ser una sola en la defensa y en la creación de una Catalunya y una Euskal Herria libres y soberanas. Las repúblicas del nuevo mundo están cada vez más cerca, ya se puede ver Icaria en el horizonte.»

¿No he entendido todo, pero es bueno no?

Muy bueno, hijo.

Mom, why they beat us?

I think it bothers them that we decide together what we want to be, with whom we want to be, how we have to organize, how we have to work, ultimately, how we want to live.

So, are they going to close your cooperative? Many times you have told me that in the cooperative that is what you usually do.

Hopefully not, but this goes further, because many people have realized that they can organize and decide for themselves everything. They have also seen that when they are together it is very difficult to stop them, and for that reason they only have the violence; in those moments the talking is over.

And people, what do people who are watching this say? Will your cooperative friends help us?

Sure, yes, they support us at the moment, but I know that when we really need them, they will be there, because they know that this is not our problem but of all; wait, I get a message.

Who is?

It is they, they write us saying:

« Against repression, solidarity and self-organization. We are no longer with you, we are you. We are together here and now in the same struggle for the right to decide all together, on our work and our lives. If they touch some, they touch us all.

We call on all our organizations to be one in defense and in the creation of a free and sovereign Catalunya and Euskal Herria. The republics of the new world are getting closer, you can already see Icaria on the horizon. »

I have not understood everything, but it’s good, right?

Very good, son.

Maman, pourquoi ils nous ont battu?

Je pense que cela les dérange… Que nous décidions ensemble ce que nous voulons être, avec qui nous voulons rester, comment nous devons nous organiser, comment nous devons travailler, finalement, comment nous voulons vivre.

Alors, ils vont fermer la coopérative? Plusieurs fois, tu m’as dit que dans la coopérative, c’est tout cela ce que vous faites.

Espérons que non, mais cela va plus loin, car beaucoup de gens se sont rendu compte qu’elles pouvaient s’organiser et décider pour eux-même. Elles ont également vu que lorsqu’elles sont ensemble, il est très difficile de les arrêter et, pour cette raison, on utilise la violence contre eux.

Et que pense le reste du monde quand ils voient tout cela? Et tes amies des coopératives, vont-elles nous aider?

Oui, bien sûr, ils nous apportent leur soutien pour le moment, mais je sais que quand nous en aurons vraiment besoin, ils seront là, parce que ils savent que ce n’est pas seulement notre problème, mais celui de toutes… Attends, je viens de recevoir un message.

Qui est-ce?

C’est eux, ils nous écrivent en disant:

« Contre la répression, la solidarité et l’auto-organisation. Nous ne sommes plus avec vous, nous sommes vous. Nous sommes ensemble ici et maintenant, dans la même lutte pour le droit de décider ensemble, sur notre travail et nos vies. Si l’on attaque une, on nous attaque toutes.

Nous appelons toutes nos organisations à s’organiser pour une Catalunya et une Euskal Herria libres et souveraines. Les républiques du nouveau monde sont de plus en plus près, Icaria peut déjà se voir dans l’horizon. »

Je n’ai pas tout compris, mais c’est bien, n’est-ce pas?

Très bien, fils.

Nai por que nos bateron?

Creo que lles molésta que decidamos xuntxs o que queremos ser, con quen queremos estar, como nos temos que organizar, como debemos de traballar, e dizer, como queremos viver.

Entón, vas a pechar a cooperativa? Me dixeste que muitas veces é o que cooperativa adoita facer.

Agardemos que non, mas iso vai máis aló, porque muitas persoas déronse de conta que pódense organizar e decider por si mesmas en todo. Tamén estan a ver que cando júntanse é muito difícil dete-los e por iso somentes lles queda empregar a violencia; mas nesse intre a conversa remata.

E a xente, que di a xente que está a ollar isto? Os teus amigos cooperativistas vannos axudar?

Abofé, nesta altura dannos o seu apoio, mas sei con certeza que cando de verdade os necesitemos estarán alí, porque saben muito ben que este é un problema de todxs; agarda, estame a chegar unha mensaxe.

Quen é?

Son eles, nos están a escribir dicindo:

«Contra a represión, a solidariedade e autoorganización. Xa non estamos con vosoutrxs, somos vosoutrxs. Estamos xuntxs aquí e agora na mesma luita polo dereito a decider todxs xuntxs, no noso traballo e nas nosas vidas. Se tocamos algo, tocamos todo.

Chamamos a todas as nosas organizacións para que sexan unha soa na defensa e na creación dunha Catalunya e unha Euskal Herria ceibes e soberanas. As repúblicas do novo mundo están cada vez máis perto, xa podes ver a Icaria no horizonte.

Non entendín todo, pero é bo, certo?

Fillo muito bon.